Cypronetwork

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας για εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων

ΑΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 150434

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΖΩΤΙΚΗΣ
University of Limassol - ΛΕΜΕΣΟΣ
8/11/2023 & 9/11/2023
08:30-15:15
12 ώρες (+6 ώρες ενδοεπιχειρησιακό μέρος*)
Παναγιώτης Αλαβέρας
Ελληνικά
Κόστος: 100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ.
Οι εταιρείες καλούνται να πληρώσουν μόνο τον ΦΠΑ €290.70, ποσό το οποίο τιμολογείται και επιστρέφεται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΖΩΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

University of Limassol - ΛΕΜΕΣΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

8/11/2023 & 9/11/2023

ΩΡΑ

08:30-15:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

12 ώρες (+6 ώρες ενδοεπιχειρησιακό μέρος*)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Παναγιώτης Αλαβέρας

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος: 100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ.
Οι εταιρείες καλούνται να πληρώσουν μόνο τον ΦΠΑ €290.70, ποσό το οποίο τιμολογείται και επιστρέφεται.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική και οικονομική διάσταση αλλά και η περιβαλλοντική και η κοινωνική. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας είναι από τους σημαντικότερους κλάδους/τομείς που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης του οικονομικού και πολιτισμικού επιπέδου. Μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να ενημερωθούν για τα συστήματα χρεώσεων αποβλήτων από άλλες χώρες με έμφαση στα στις καλύτερες πρακτικές. Επιπρόσθετα, θα επεξηγηθεί και θα συζητηθεί εις βάθος ο λόγος για τον οποίο στην Κύπρο δεν επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης ενώ ο κόσμος σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος.

Ανάγκη κατάρτισης

Κύριος στόχος της κατάρτισης είναι να γίνει κατανοητό ότι στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική και οικονομική διάσταση αλλά και η περιβαλλοντική και η κοινωνική. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας είναι από τους στην ανάπτυξη της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης του οικονομικού και πολιτισμικού επιπέδου.

Στόχοι κατάρτισης

Για το ιδρυματικό μέρος του σεμιναρίου:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Τη νέα αντίληψη και πολιτική της Ε.Ε. ότι τα απόβλητα αποτελούν πόρους και η οικονομία από το γραμμικό τρόπο ανάπτυξης οδηγείται σε μια κυκλικά αναπτυσσόμενη οικονομία.
 • Το ρόλο που θα διαδραματίσουν οι εταιρίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας καθώς και οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωση με την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Κυπριακής Νομοθεσίας και στη συνέχεια να προετοιμαστούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας στην οποία θα έχουν πρωτεύων ρόλο.
 • Τη σημασία και τα προβλήματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα.
 • Τους τρόπους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης και τη διαμόρφωση νέων πρωτοποριακών τρόπων και μέσων αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτόν με σύγχρονες τεχνικές εναρμονισμένες με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε.
 • Τη σημασία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες συμμετοχής σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την ανάπτυξη εφαρμογών κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης απορριμμάτων στον Οργανισμό ή την επιχείρηση.
 • Θα ενεργούν και θα σχεδιάζουν με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, σε επίπεδο αποφάσεων, διαδικασιών και πρακτικών.
 • Θα χρησιμοποιούν σωστά τα πρότυπα και πρωτοβουλίες της Κυκλικής Οικονομίας.
 • Θα εφαρμόζουν τη Νομοθεσία και των βασικών «αρχών» για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, δηλαδή των αρχών της «ευθύνης του παραγωγού», ο «ρυπαίνων πληρώνει» και «πληρώνω όσο πετάω», συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σήματα eco labels.
 • Θα αποκτήσουν τη γνώση περί της νέας Νομοθεσίας ΚΔΠ 31/2016 για επιχειρήσεις Συλλογής Μεταφορά, επεξεργασίας Στερών Αποβλήτων, Δήμους, Κοινότητες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενημέρωση των επιχειρήσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία

Σε επίπεδο κατανόησης:

 • Θα αναγνωρίζουν την αξία της Κυκλικής Οικονομίας και της διαχείρισης απορριμμάτων και τα οφέλη τους.
 • Θα υποστηρίζεται η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας το ως εργαλείο προσέγγισης για τη βιωσιμότητα του Οργανισμού/επιχείρησης
 • Θα νιώθουν αυτοπεποίθηση όταν συζητείται η Κυκλική Οικονομία το ρόλο της στην εφαρμογή εντός του Οργανισμού/επιχείρησης.

Για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου:

Μέρος του σεμιναρίου αποτελεί και η επίσκεψη του εκπαιδευτή στις εγκαταστάσεις εργασίας των συμμετεχόντων, όπου θα:

 • Αξιολογηθούν οι υποδομές και ο εξοπλισμός της επιχείρησης ή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και να επισημανθούν πιθανές ελλείψεις και να γίνουν προτάσεις βελτίωσης
 • Επέλθει συμμόρφωση με τη τροποποίηση του Νόμου ΚΔΠ 31/2016 και η προετοιμασία των εγγράφων που απαιτείται να συμπληρώνουν οι εταιρίες μεταφοράς και να διατηρούν οι μονάδες επεξεργασίας ώστε να ανανεώνουν την άδειά τους οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αποβλήτων
 • Προετοιμαστεί ο φορέας Τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να μπορέσει να συντάξει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας
 • Επιτευχθεί στην πράξη οικονομία στο συνολικό κόστος διαχείρισης των αποβλήτων
 • Βελτιωθεί ο τρόπος συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων
 • Προκύψουν βελτιωμένοι τρόποι συλλογής των αποβλήτων
 • Μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα της εταιρείας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Γραμματείς, Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες υπηρεσιών Δήμων, Κοινοτήτων και συμβουλίων αποχετεύσεων και υδατοπρομήθειας
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κύπρο
 • Διευθυντές, Τμηματάρχες και βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ή επιθυμούν να διαχειριστούν τα δικά τους στερεά απόβλητα

*Το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και η χρονική του τοποθέτηση αποφασίζεται κατά τη διάρκεια του ιδρυματικού μέρους μεταξύ εκπαιδευτή-συμμετέχοντα.