Cypronetwork

Endorsed Upcoming Seminars in Greek

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 229535

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΖΩΤΙΚΗΣ
Pefkos City Hotel – Ξενοδοχείο Πεύκος Μισιαούλη και Καβάζογλου Αρ.70 – 3016, Λεμεσός
20+21 Φεβράρη 2024
08:30π.μ -16:15μ.μ
Σύνολο 14 ώρες (+4 ώρες ενδοεπιχειρησιακό μέρος*)
Παναγιώτης Αλαβέρας
Ελληνικά
€0,00 - 100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΖΩΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Pefkos City Hotel – Ξενοδοχείο Πεύκος Μισιαούλη και Καβάζογλου Αρ.70 – 3016, Λεμεσός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

20+21 Φεβράρη 2024

ΩΡΑ

08:30π.μ -16:15μ.μ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σύνολο 14 ώρες (+4 ώρες ενδοεπιχειρησιακό μέρος*)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Παναγιώτης Αλαβέρας

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΚΟΣΤΟΣ

€0,00 - 100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ανάπτυξη, Ανάλυση και Πρακτική των αναβαθμισμένων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας 2024.

Ανάγκη κατάρτισης

Στο πλαίσιο της μετατροπής της ΕΕ και κατ’ επέκταση της Κύπρου σε μια κυκλική, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής σημασίας η βελτίωση του επιπέδου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη και την παροχή πρόσβασης και εμπλουτισμού στην γνώση και στην οικοκαινοτομία, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την βελτίωση στάσης σχετικά με τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και τις εφαρμογές τους σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό. Όλοι οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας θα συμβάλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί σε αυτό το μετασχηματισμό. Η συνεισφορά του κλάδου τωνεπιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να διαχειρίζονται τα απόβλητα στον τόπο παραγωγής τους είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την απόδοση της Οικονομίας. Τα παραδοσιακά πρότυπα γραμμικής κατανάλωσης (“take-make-dispose”) έρχονται αντιμέτωπα με περιορισμούς στη διαθεσιμότητα των πόρων. Οι περιορισμοί αυτοί μεγαλώνουν από την αυξανόμενη ζήτηση του όλο και αναπτυσσόμενου και πλουσιότερου πληθυσμού παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, παρατηρείται κατάχρηση πόρων, υψηλότερα επίπεδα τιμών και μεγαλύτερη αστάθεια σε πολλές αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεγγίζει την έννοια της κυκλικής οικονομίας όχι μόνο από πλευράς διαχείρισης των πόρων και των αποβλήτων, αλλά προτάσσοντας μία οικονομική πτυχή: «Η κυκλική οικονομία αντιπροσωπεύει μία αναπτυξιακή στρατηγική που συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη χωρίς αύξηση της κατανάλωσης πόρων, με βαθιά μεταρρύθμιση των αλυσίδων παραγωγής και των καταναλωτικών συνηθειών καθώς και επανασχεδιασμό των βιομηχανικών συστημάτων σε επίπεδο συστήματος». Σύμφωνα με την «επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2022 EΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΚΥΠΡΟΣ»: Η κυκλική (δευτερογενής) χρήση υλικών στην Κύπρο ανήλθε σε 2,3 % το 2016 και 3,4 % το 2020, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (12,8 %). Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, η Κύπρος δεν μπόρεσε να μειώσει το ευρύ χάσμα με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η παραγωγικότητα των πόρων εκφράζει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η οικονομία τους υλικούς πόρους για την παραγωγή πλούτου. Η βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη μείωση της εξάρτησης από ασταθείς αγορές πρώτων υλών. Με 1,3 EUR που παρήχθησαν ανά kg υλικού που καταναλώθηκε το 2020, η παραγωγικότητα των πόρων στην Κύπρο είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (2,08 EUR ανά kg). Επίσης στην έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης της Επιτροπής η Κύπρος αναφέρεται μεταξύ των χωρών που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την ανακύκλωση του 50 % των αστικών αποβλήτων. Η έκθεση αναφέρει τα βασικά μέτρα προτεραιότητας που θα πρέπει να λάβει η Κύπρος για να καλύψει το κενό στην εφαρμογή. Ιδιαίτερα σχετικά με τις προτεραιότητες δύο από αυτές αποτελούν: 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης για τους δήμους προς συνδρομή τους στην υλοποίηση πολιτικών χωριστής συλλογής και στη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης. 2. Βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ), σύμφωνα με τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη ΔΕΠ. Για να μπορέσει η οικονομία της Κύπρου να ξεφύγει στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας από τα αποτελέσματα που περιγράφονται από τις εκθέσεις της επιτροπής απαιτούνται βελτιώσεις στον τομέα της διαχείρισης των πόρων και των αποβλήτων, χρειάζεται αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα, επιπρόσθετα δραστικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων – οργανισμών, μιας και η κυκλικότητα αφορά και επηρεάζει όλες τις πτυχές είτε διαχειριστικές, είτε οικονομικές, είτε περιβαλλοντικές, χωρίς να παραλείπονται οι εργασιακές συνθήκες και το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχοι κατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση του ιδρυματικού μέρους προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Για το ιδρυματικό μέρος του σεμιναρίου:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Αναγνωρίζουν τα οφέλη για την εταιρεία – οργανισμό που εργάζονται από την κυκλική οικονομία και την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων που προσφέρουν
 • Διακρίνουν τις διαφορές της αναβάθμισης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων από τη σημερινή αντιμετώπιση
 • Διακρίνουν τις διαφορές της γραμμικής από την κυκλική οικονομία στις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Εξηγούν τη σημασία της δίκαιης τιμολόγησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας
 • Συσχετίζουν και ταξινομούν δείκτες και των τριών κατηγοριών (οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον) για τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Συνθέτουν τις ανάγκες ώστε να μπορεί η επιχείρηση στην οποία εργάζονται να κάνει το επόμενο βήμα προς την αναβάθμιση

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Αποκωδικοποιούν το επίπεδο εξυπηρέτησης στις υπηρεσίες διαχείρισης Αποβλήτων που προσφέρουν ή αξιοποιούν εφ’ όσον πρόκειται για επεξεργασία στον τόπο παραγωγής τους
 • Ανακαλύπτουν βελτιωμένους τρόπους προσέγγισης διαχείρισης αποβλήτων.
 • Διακρίνουν και διαφοροποιούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς μια ολοένα πιοολοκληρωμένη ενημερωμένη λήψη αποφάσεων – ιδιαίτερα γύρω από ολόκληρο το κόστος ζωής προϊόντος LCC και τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον
 • Συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα επιχειρηματικής στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων
 • Πρακτικές σωστής τιμολόγησης και αδειοδοτήσεων

Σε επίπεδο κατανόησης:

 • Ενθαρρύνουν για τη σημασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πλευρών στον χώρο εργασίας τους
 • Υιοθετούν την επικοινωνία και τη συνεργασία ως βασικά και δομικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία
 • Αντικρούουν απόψεις εντός της επιχείρησης ότι μόνο το οικονομικό κέρδος συνεισφέρει στην επιβίωση των επιχειρήσεων και των επενδύσεων
 • Υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία, τη διαφάνεια, τη χρήση ψηφιακών μέσων στην εργασία τους και την ολιστική αντιμετώπιση
  • Γενικά: Σε επίπεδο στρατηγικής αντίληψης τα απόβλητα αποτελούν πόρους και η οικονομία από το γραμμικό τρόπο ανάπτυξης οδηγείται σε μια κυκλικά αναπτυσσόμενη οικονομία. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εταιρίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας καθώς και οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης και συμμόρφωσης με την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Κυπριακής Νομοθεσίας από το 2016 μέχρι και τις τελευταίες αλλαγές του 2023 και στη συνέχεια να προετοιμαστούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας στην οποία θα έχουν πρωτεύων ρόλο, ή «Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού», η αρχή του «Πληρώνω όσο Πετώ» και ο «Ρυπαίνων Πληρώνει», στη σημασία και τα προβλήματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε τοπική και μικροτοπική κλίμακα, στους νέους ψηφιακούς τρόπους καταχώρισης καθώς και στις νέες τεχνικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης και την διαμόρφωση νέων πρωτοποριακών τρόπων και μέσων αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτόν με σύγχρονες τεχνικές εναρμονισμένες με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε.
   Κύριος στόχος της κατάρτισης είναι να υποκινήσει τους καταρτιζόμενους και τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται ότι στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική και οικονομική διάσταση αλλά και η περιβαλλοντική και η κοινωνική. Η ολιστική αντιμετώπιση αποτελεί το βέλτιστο επίπεδο βιωσιμότητας. Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους κλάδους, εκτός από τους κλάδους της διαχείρισης ενέργειας και Αποβλήτων, οι οποίοι είναι όντως από τους σημαντικότερους κλάδους – τομείς, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τα απόβλητα (στερεά, υγρά, αέρια) και οι απώλειες ενέργειας, η βιώσιμη χρήση των πόρων δηλαδή, είναι δείκτης του οικονομικού και πολιτισμικού επιπέδου και καθρέπτης της κοινωνίας μας.

Για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου:

Αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία / Οργανισμός και εισηγήσεις επίλυσης τους όπως:
 • Ανάλυση και ταυτοποίηση θεμάτων στα οποία η επιχείρηση ή ο οργανισμός μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή της και να μειώση άμεσα το κόστος της
 • Αξιολόγηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Αξιολόγηση των τεχνολογικών συστημάτων, υποδομών και του εξοπλισμού της επιχείρησης, πιθανές ελλείψεις και προτάσεις βελτίωσης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες, λειτουργούς υπεύθυνους επιχειρήσεων
 • Συλλογικών και Ατομικών Συστημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων καi οργανισμών διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύπρο στην Κύπρο
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων και οργανισμών που διαχειρίζονται τα απόβλητα που παράγουν στον τόπο παραγωγής τους
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων και οργανισμών που είναι υπόχρεοι παραγωγοί αποβλήτων – παραγωγοί προϊόντων και εμπίπτουν στην «Διευρυμένη Ευθηνή του Παραγωγού»
 • Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη συμβουλευτικών οίκων και σύμβουλοι επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων ή/και το Περιβάλλον
 • Γραμματείς, Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες υπηρεσιών Δήμων, Κοινοτήτων και συμβουλίων
*Το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και η χρονική του τοποθέτηση αποφασίζεται κατά τη διάρκεια του ιδρυματικού μέρους μεταξύ εκπαιδευτή-συμμετέχοντα.